Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

 

61_200_ecvetfrancehoriz-copie

 

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest techniczną ramą przenoszenia, uznawania oraz akumulacji indywidualnych efektów uczenia się w celu zdobycia kwalifikacji.

ECVET jest powiązany z Europejską Ramą Kwalifikacji (EQF), aby zapewnić większą przejrzystość systemowi europejskich kwalifikacji, promując mobilność pracowników i osób uczących się poprzez kształcenie ustawiczne.

Implementacja ECVET ma dwa główne cele:

 • wspieranie mobilności Europejskich obywateli
 • zapewnienie kształcenia ustawicznego

Wspierając mobilność, ECVET ma za zadanie rozwijanie systemu uznawania efektów kształcenia i umożliwienie uczestnikom najlepsze wykorzystanie tego czego nauczyli się zagranicą, w innym systemie edukacji i instytucjach szkoleniowych lub w innych kontekstach edukacyjnych.

Innymi słowy, ECVET powinien umożliwiać pełną integrację mobilności ze ścieżką nauki i sprawić, że wiedza i umiejętności zdobyte za granicą będą widoczne oraz rozpoznawalne. Sukces ECVET będzie zależał od poziomu zaufania pomiędzy kompetentnymi instytucjami.

Uznawalność efektów kształcenia i przejrzystość tego co uczniowie osiągnęli zagranicą jest ważnym elementem w rozwoju i usprawnieniu mobilności VET.

ECVET w mobilności geograficznej odbywa się w 5 krokach:

 • Przygotowanie ECVET
 • Budowanie partnerstwa
 • ECVET przed mobilnością
 • Podczas mobilności
 • Po zakończeniu mobilności
 • System zapewniania jakości (EQAVET)

Sesja „Po mobilności” jest poświęcona:

 • walidacji efektów uczenia się (instytucja wysyłająca analizuje dokumentację oceny uczestnika, dostarczoną przez organizację przyjmującą i porównuje ją z treścią zawartą w umowie z uczestnikiem)
 • Uznanie efektów kształcenia (nadanych gdy oczekiwane wyniki oceny nauczania są wystarczająco spójne i odpowiednio udokumentowane, przyznawane są punkty)
 • weryfikacji procesu i efektów indywidualnej mobilności (refleksja na temat całego procesu, aby wskazać każdą możliwą potrzebę zmiany lub usprawnienia; ocena zwrotna może być zebrana w postaci pisemnej (na przykład poprzez wypełnienie kwestionariusza) lub ustnie (na przykład, poprzez spotkanie lub rozmowę telefoniczną)

Dla każdego z kroków ECVET dostarcza zestaw narzędzi ze szczególnymi przykładami i metodami bezpośrednio dostępnymi na stronie.

Szczegółowe cele narzędzia

System przyznawania punktów pozwala na stworzenie wspólnego europejskiego języka do komunikacji na podstawie umiejętności i kompetencji zdobytych podczas pobytu w innym kraju.

Zasadniczo, ECVET opiera się na serii Technicznych Komponentów, które ułatwiają uznawanie procesu uczenia się pomimo różnic pomiędzy ojczystym krajem uczestnika i systemem edukacji, w którym proces nauki miał miejsce. Aby system system ECVET mógł być skutecznie wdrażany, kwalifikacje muszą być opisane językiem efektów uczenia się grupowanych w jednostkach. Na końcowym etapie, jednostki są gromadzone, aby utworzyć bazę kwalifikacji.

Ocena, walidacja i proces uznania kwalifikacji musi również być uzgadniany pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi stronami i powinien respektować narodową, regionalną, sektorową i instytucjonalną praktykę.

Rodzaj zakładanej mobilności

ECVET jest szczególnym typem doświadczenia w ramach kształcenia ustawicznego za granicą, szczególnie w przypadku szkolenia zawodowego dostarczanego w innym kraju.

Wolontariaty (EVS) i staże zagraniczne (Erasmus+ VET) są idealnie dopasowane do pakietu ECVET.

Kim jest użytkownik?

Platforma ECVET jest przydatna dla kierowników projektów lub innych osób kadry zarządzającej, które nadzorują przebieg staży i mobilności zawodowej.

Platforma dostarcza wskazówki i narzędzia zdefiniowania kompetencji i umiejętności nabytych podczas mobilności w najlepszej formie.

Jak skorzystać?

ECVET w geograficznej mobilności dostarcza narzędzi, przykładów i dokumentów takich jak glosariusz i baza dobrych praktyk w celu wspierania codziennej pracy osób związanych z sektorem edukacji.

Praktyka związana z tym narzędziem

 • Opis praktycznych/zaobserwowanych wyników
 • wskazówki jak korzystać z narzędzi (podanie o pracę, rozmowa o pracę, centra pracy, sieć zawodowa…)

Grono 200 ekspertów z 25 krajów Europejskich, działających w zespołach koncentruje się na marketingu i promocji – w tym przygotowanie materiałów w lokalnych językach.

ECVET publikuje kompletny przewodnik mobilności geograficznej: Przewodnik adresowany jest do właściwych instytucji chcących promować ECVET dla mobilności w swoich systemach kwalifikacji.

Zdjęcia i przykłady

ecvet-screenshot

Dodatkowe informacje

Broszura ECVET i mobilność geograficzna: http://www.ecvet- team.eu/en/system/files/documents/15/ecvet-mobility.pdf

Zobacz EQF:  Działa jako swoiste „narzędzie tłumaczeniowe” dla istniejących narodowych kwalifikacji. Jego celem jest promocja mobilności pracowników i uczniów umożliwiająca uczenie się przez całe życie i uznawalność kwalifikacji. Inne cele obejmują wzrost zrozumienia oraz porównanie poziomów kwalifikacji w różnych krajach Europejskich poprzez łączenie narodowych systemów kwalifikacji według standardowego wzorca ramy europejskiej.

Zestaw narzędzi ECVET: Aby uzyskać więcej informacji na temat ECVET i mobilności geograficznej, zobacz zestaw narzędzi ECVET.