Podsumowanie

GLOBALNA WIZJA I PRIORYTETY DOTYCZĄCE KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

 

Kluczowa kompetencja Umiejętność uczenia się została uznana za najważniejszą wśród pięciu krajów Partnerów. Mimo że polscy i francuscy respondenci przyznali tej kompetencji drugie miejsce, należy stwierdzić że pracodawcy tych krajów UE mają wspólne stanowisko odnośnie ważnych umiejętności pracowników; „chęć do nauki”, „stosunek do nauki”, „chęć uczenia się nowych umiejętności”, „wytrwałość” i zdolność do „rozwiązywania problemów w nietypowy sposób”. Są one umiejętnościami docenianymi przez wszystkich europejskich pracodawców.

Kluczowa kompetencja Inicjatywność i przedsiębiorczość zdobyła drugie miejsce, ale w tym przypadku respondenci nie byli jednomyślni. Kompetencje społeczne i obywatelskie takie jak „Wcielanie pomysłów w życie”, „analiza słabych i mocnych stron projektu” „praca zespołowa” i „współpraca z innymi osobami” są oceniane jako ważne umiejętności wśród europejskich pracodawców, ale w tym przypadku nie mają wspólnego stanowiska, co do tego, która umiejętność jest najważniejsza.

Kompetencje związane z językami, świadomością kulturową, matematyczną, umiejętności cyfrowe są klasyfikowane jako mniej ważne w tym rankingu.

 

Różnice w poszczególnych krajach

  FRANCJA

 Wśród respondentów francuskich wyniki były nastepujące:

 1. Inicjatywność i przedsiębiorczość (39,1 %)
 2. Umiejętność uczenia się (26,1 %)
 3. Kompetencje społeczne i obywatelskie (17,4 %)

Francuscy respondenci ocenili bardzo wysoko Inicjatywność i przedsiębiorczość. Francuscy pracodawcy oczekują od pracowników zachowania zgodnego z wartościami i kulturą przedsiębiorstwa. Wspólne wartości i praca zespołowa przyczynia się do osiągnięcia celów firmy. Kultura pracy jest tworzona, aby promować wspólne działania wśród kolegów (praca zespołowa). Jest organizowane wiele spotkań, seminariów i grup dyskusyjnych w celu wspierania komunikacji i wspólnych działań.

Druga co do ważności okazała się chęć nabywania nowych umiejętności. Firmy wiedzą, że praca zespołowa może dać dobre wyniki, ale aby zachować konkurencyjność na rynku, nowe umiejętności są stale poszukiwane. Dlatego właśnie francuscy pracodawcy oczekują pracownicy będą mieli nieustanną motywację i będą mogli łatwo przystosowywać się do nowych sytuacji.

 

WŁOCHY

Wśród respondentów włoskich wyniki były nastepujące:

 1. Umiejętność uczenia się (31, 25 %)
 2. Kompetencje społeczne i obywatelskie (18, 75 %)
 3. Inicjatywność i przedsiębiorczość(12, 5 %)

We Włoszech, najistotniejszą kompetencją kluczową była Umiejętność uczenia się, ponieważ rynek pracy preferuje potencjalnych pracowników, którzy są chętni do nabycia nowych umiejętności i wiedzy, przydatnej dla konkretnego sektora gospodarki. Ponadto każda firma, szczególnie taka, która jest aktywna w sektorze usług, docenia pracowników zaangażowanych w działalność lokalnych społeczności. Na przykład, firmy doceniają zaangażowanie w wolontariat. Wspólne myślenie i poświęcenie dla dobra wspólnego są bardzo ważne dla kultury włoskiej.

 

POLSKA

Wśród respondentów polskich wyniki były nastepujące:

 1. Inicjatywność i przedsiębiorczość(52, 6 %)
 2. Umiejętność uczenia się (42, 1 %)
 3. Kompetencje społeczne i obywatelskie (5, 3 %)

Współpraca z innymi została najbardziej doceniona. Kulturowo, Polacy są często indywidualistami co czasami sprawia, że trudno efektywnie wykonywać pracę zespołową.

Planowanie projektu również zostało ocenione wysoko. Jest to kluczowy etap z logicznego punktu widzenia, co może być przyczyną problemów. Dość często początkowe założenia są zaniedbywane, co powoduje potrzebę zmian i wzrost nakładu pracy na dalszych etapach.

Zdolności nabywania nowych umiejętności mają kluczowe znaczenie dla polskiego pracodawcy. Firmy muszą szybko dostosowywać się do stale zmieniającego się rynku, jest duża rotacja wśród pracowników (którzy wyjeżdżają do pracy za granicą), więc nowi pracownicy muszą szybko się uczyć i dostosowywać.

 

HISZPANIA

Wśród respondentów hiszpańskich wyniki były następujące:

 1. Umiejętność uczenia się (33, 3 %)
 2. Kompetencje społeczne i obywatelskie (26, 7 %)
 3. Świadomość i ekspresja kulturalna (13, 3 %)

Wśród respondentów hiszpańskich najważniejszą kompetencją kluczową jest Umiejętność uczenia się. Hiszpańscy pracodawcy najbardziej cenią wartości takie jak: motywacja, zainteresowanie i chęć do nauki oraz doskonalenie. Istotna jest również zdobyta wcześniej wiedza, ale postawa pracownika jest jeszcze ważniejsza. Pracownicy muszą być niezależni, ale jednocześnie wystarczająco elastyczni, aby dostosować się do charakterystyki każdej firmy.

Blisko popularności „Umiejętność uczenia się” znalazła się kluczowa kompetencja Kompetencje społeczne i obywatelskie. Kultura hiszpańska powoduje, że życie społeczne jest bardzo ważne z perspektywy pracy. Niestety w porównaniu do innych krajów „Inicjatywność i przedsiębiorczość” nie jest ceniona wystarczająco przez pracodawców. Warto również podkreślić, że kluczowa kompetencja „Komunikowanie się w języku ojczystym” nie jest istotna z ich punktu widzenia, ponieważ pracodawcy w małych i średnich przedsiębiorstwach są wystarczająco elastyczni, aby znaleźć sposób na komunikowanie się unikając barier językowych

 

HOLANDIA

Wśród respondentów holenderskich wyniki były następujące:

 1. Umiejętność uczenia się (70, 6 %)
 2. Porozumiewanie się w języku obcym (11, 76 %)
 3. Inicjatywność i przedsiębiorczość (5, 88 %)

Chęć nauki i ciekawość są wysoko cenione w Holandii. Ponieważ jest to kraj, który ma ograniczone zasoby naturalne, szedł w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Holenderski sposób myślenia zakłada uczenie się przez całe życie (kształcenie ustawiczne) i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.

Holenderscy pracodawcy wysoko cenią sobie komunikację w języku obcym. Nauka języków w szkole jest elementem życia codziennego. Holendrzy bardzo często posługują się przynajmniej jednym językiem obcym. Nierzadko są w stanie porozumiewać się w więcej niż jednym języku obcym. Takie zainteresowanie nauką języków obcych ułatwia Holendrom znalezienie pracy w biznesie międzynarodowym.

W kontekście inicjatywności i przedsiębiorczości, praca zespołowa i zarządzanie projektami są postrzegane jako bardzo ważne cechy. Nawet jeśli ktoś nie chce stać się przedsiębiorcą, przedsiębiorcze myślenie i ciągłe uczenie się jest wspierane od młodego wieku.

 

 Podsumowanie

Aby poznać oczekiwania i potrzeby rynku pracy następujące pytanie było zadawane pracodawcom:

„Jakie – zdaniem Pani/Pana jako pracodawcy – umiejętności są istotne z punktu widzenia firmy w przypadku osób po zakończeniu ich programów mobilności?”

Nawet jeśli działania, cele i wielkości firm są różne, oczekiwania co do umiejętności są zbliżone wśród pracodawców z pięciu krajów: Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski i Holandii.

Ankieta przeprowadzona wśród 100 pracodawców pokazuje, że oczekiwania co do kompetencji oraz umiejętności są zbliżone we wszystkich 5 krajach. Firmy często oczekują: motywacji do nauki, skupienia na celach, pracy w zespole, organizowania myśli itp. Poprzeczka jest zawieszona wysoko; poszukiwany jest pracownik idealny.

Pracownik powinien wiedzieć jak:

 •  Nabywać nowe umiejętności – odczuwać pragnienie wiedzy i zdobywać ją
 • Rozwiązywać problemy – znajdować rozwiązanie samodzielnie, reagować na nieprzewidziane sytuacje za pomocą innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku pracy
 • Skupiać się na celach skupiać się na celach, trzymać się planu i kwestionować utarte idee
 • wyważać różne poglądy, negocjować i osiągać kompromis – komunikować się i współpracować, wiedząc jak negocjować i znajdować kompromis
 • być odpornym na sytuacje stresujące –jak reagować w sytuacjach stresujących i wiedzieć jak profesjonalnie reagować.
 • wykazywać świadomość misji i wartości organizacji – znać wartości i zasady panujące w organizacji i ich przestrzegać.
 • przekuwać pomysły w działanie – podejmować działanie lecz znać swoje ograniczenia, analizować mocne i słabe strony projektu przed podjęciem działania.
 • być zdolnym do pracy w zespole – być w stanie współpracować oraz podejmować typowe działania
 • rozumieć wielokulturowe i społeczno-ekonomiczne różnice i działać stosownie do okoliczności – koniecznie zdawać sobie sprawę z kulturowych i religijnych różnic, bez względu na to czy mają za sobą pobyt w innym kraju.
 • organizować i nadawać structure myślom – w zrozumiały sposób spisywać i układać swoje myśli.
 • korzystać z komputera i wyszukiwać informacje w internecie – umieć wyszukiwać i posługiwać się informacjami w internecie.