Oczekiwania pracodawcy

W tej sekcji znajdziesz wyniki badań przeprowadzonych poprzez konsultacje z setką pracodawców w pięciu krajach (Francja, Włochy, Polska, Hiszpania, Holandia). Celem tego badania było uzyskanie lepszego zrozumienia oczekiwań pracodawców odnośnie kluczowych kompetencji.

Pracodawcy przekazali swoją opinię na temat różnych umiejętności : chęci uczenia się, wytrwałości, trudności, tolerancji i elastyczności, samokontroli, profesjonalnego zachowania, zarządzania projektami, pracy zespołowej, wrażliwości kulturowej, komunikacji w języku ojczystym i obcym.

Klikając na „Przeczytaj więcej”, możesz przeczytać szczegółowe wyniki badania i przejrzeć dane o każdej kategorii spośród umiejętności kluczowych.

Panel badania

100 uczestników z 5 krajów.  Liczba respondentów dostarczających dane została podzielona wśród krajów partnerskich projektu następująco:

  • Francja – 24 respondentów
  • Hiszpania – 18 respondentów
  • Włochy – 17 respondentów
  • Polska – 22 respondentów
  • Holandia – 19 respondentów

Przeczytaj więcej +

Chęć nauki

Respondenci oczekują od pracowników chęci nauki i zdobywania nowej wiedzy. Umiejętności uczenia się są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają każdemu nabywanie nowych  kompetencji podczas całej ścieżki zawodowej. Ten wynik może wskazywać na silne powiązanie z szybko zmieniającym się światem i rozwojem technologii.

Przeczytaj więcej +

Wytrwałość

Pracodawcy oczekują że pracownicy będą rzetelni i skoncentrowani na celach oraz że będą się stosowali do ustalonego planu i kwestionowali istniejące idee.

Przeczytaj więcej +

Problemy

Pracodawcy mają oczekiwania dotyczące zarządzania trudnościami. Po pierwsze oczekują, że pracownik będzie starał się samodzielnie znaleźć rozwiązanie, a z drugiej strony oczekują przedstawiania innowacyjnych propozycji rozwiązań zaistniałych problemów. Pracodawcy chcą żeby pracownicy byli w stanie reagować na nieprzewidziane sytuacje z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w swoim środowisku pracy.

Przeczytaj więcej +

Tolerancja i
elastyczność

Ta kompetencja jest powiązana z zachowaniami w pracy i pracą zespołową. Pracownicy muszą komunikować się i współpracować w firmie oraz ze współpracownikami i klientami, umiejętność negocjacji i kompromisu jest wymagana. Te trzy kompetencje są połączone ze sobą: Jeśli ludzie są tolerancyjni wobec siebie, mogą łatwo wyważyć różne poglądy i dostosować się do nowej sytuacji.

Przeczytaj więcej +

Panowanie nad sobą

W kwestii panowania nad sobą, pracodawcy mają różne oczekiwania. Oczekują, że pracownicy będą elastyczni w sytuacjach stresowych i zmotywowani w swoich działaniach. Nie powinni ulegać emocjom, gdy sytuacja jest stresująca, ale wiedzieć jak reagować profesjonalnie.

Przeczytaj więcej +

Profesjonalne
zachowanie

Pracodawcy w czterech z pięciu krajów (z wyjątkiem Francji) uznają poczucie przynależności do organizacji za najważniejsze. Respondenci oczekują, że ich pracownicy znają wartości i zasady panujące w organizacji i je szanują.

Przeczytaj więcej +

Zarządzanie
projektem

Pracodawcy mają bardzo pragmatyczny punkt widzenia; chcą pracownika, który podejmie działania. Podjęcie działań wiąże się z planowaniem lub analizą działania. Ważne jest, aby znać swoje ograniczenia, oraz analizować mocne i słabe strony projektu przed podjęciem działań.

Przeczytaj więcej +

Praca w
zespole

Bardzo wysokie oczekiwania respondentów dotyczą współpracy między pracownikami. Pragną, aby pracownicy potrafili współpracować i wdrażać wspólne działania. Zdolność pracy w zespole jest bezpośrednio połączona z tolerancją i profesjonalnym zachowaniem. Istnieje możliwość harmonijnej współpracy, jeśli ludzie są tolerancyjni wobec innych i przestrzegają zasad panujących w organizacji.

Przeczytaj więcej +

ŚWIADOMOŚĆ
KULTURALNA

Respondenci uważają, że pracownicy muszą zrozumieć różnice kulturowe i religijne, bez względu na doświadczenie życia w innym kraju. Tu również oczekuje się profesjonalnego zachowania, pracownicy muszą być tolerancyjni, rozumieć różnice i działać w odpowiedni sposób.

Przeczytaj więcej +

Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Znaczenie słuchania i podejmowania odpowiednich działań jest bezpośrednio związane z osiągnięciem głównych celów organizacji. Jest ono również powiązane z chęcią zdobycia kompetencji. Jeśli słuchasz i odpowiednio reagujesz, można to również powiązać bezpośrednio z wytrwałością.

Przeczytaj więcej +

Wyrażanie się
w języku ojczystym

Respondenci oczekują, że pracownicy będą komunikować się z poszanowaniem innych, a także odpowiednio argumentować swoje zdanie. Ważne, aby pracownicy potrafili argumentować na profesjonalnym poziomie i potrafili komunikować prawidłowo swój punkt widzenia współpracownikom i klientom.

Przeczytaj więcej +

Pisanie
w języku ojczystym

Najbardziej ceniona kompetencja, „umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom”, może być bezpośrednio powiązana z komunikacją. Cenioną kompetencję „umiejętność organizowania i nadawania struktury myślom” można bezpośrednio powiązać z codzienną komunikacją. W dzisiejszych czasach pisemna komunikacja odbywa się głównie poprzez e-mail i dlatego pracodawcy oczekują od swoich pracowników jasnego wyrażania i strukturyzowania swoich myśli.

Przeczytaj więcej +

Rozumienie
w języku obcym

Pracodawcy oczekują, że pracownicy będą w stanie zrozumieć i wykonać instrukcje, które zostały podane w języku obcym. Pracodawca chciałby zatrudnić pracowników, którzy mogą zrozumieć zarówno ustne jak i pisemne zadania oraz informacje.

Przeczytaj więcej +

Wyrażanie się
w języku obcym

Oczekiwania dotyczące sposobu wyrażania myśli w języku obcym są bardzo pragmatyczne. Respondenci nie oczekują, aby pracownicy byli dwujęzyczni i uważają, że świadomość lokalnych zwyczajów oraz mowa ciała są mniej ważne. Oczekują, że pracownicy będą starali się mówić w języku obcym pomimo jego ograniczonej znajomości.

Przeczytaj więcej +

Pisanie
w języku obcym

Podobnie do kategorii komunikacji w języku ojczystym, wysoka ocena kompetencji związanych z organizacją i strukturyzowaniem myśli można bezpośrednio powiązać z codzienną komunikacją. Często używa się komunikacji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail lub  kontaktów z partnerami międzynarodowymi.

Przeczytaj więcej +

Kompetencje
matematyczne

Pracodawca oczekuje od pracowników, aby potrafili wykonać praktyczne obliczenia. Również ceniona jest umiejętność wyodrębniania, używania i porównywania informacji zebranych przez innych, takich jak odczytywanie danych statystycznych i tworzenie raportu danych.

Przeczytaj więcej +

Internet

Rola mediów społecznościowych staje się coraz bardziej istotna, ale pracodawcy uważają, że najistotniejsza jest umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie. Można to wyjaśnić ogromną ilością informacji dostępnych online. Dziś Internet daje nam nieograniczony dostęp do wielu informacji i firmy doceniają umiejętności pracowników, którzy potrafią z tych informacji korzystać.

Przeczytaj więcej +

Komputer

Zgodnie z oczekiwaniami, umiejętność korzystania z komputera jest wysoko ceniona przez wszystkie kraje, ponieważ coraz więcej informacji jest podawana w postaci cyfrowej. Korzystanie z komputera jest praktyczne nieuniknione w codziennej pracy. Rodzaj  oprogramowania, na którym pracownicy mają pracować w dużym stopniu zależy od ich zadań.

Przeczytaj więcej +

Podsumowanie

Ankieta przeprowadzona wśród 100 pracodawców pokazuje, że oczekiwania co do kompetencji oraz umiejętności są zbliżone we wszystkich 5 krajach. Firmy często oczekują: motywacji do nauki, skupienia na celach, pracy w zespole, organizowania myśli itp. Poprzeczka jest zawieszona wysoko; poszukiwany jest pracownik idealny.

Przeczytaj więcej +