8 kluczowych kompetencji

W tej sekcji znajdziesz opis ośmiu kluczowych kompetencji zdefiniowanych przez instytucje Unii Europejskiej

Kluczowe umiejętności pomogą określić poziom wiedzy, postaw i umiejętności uczestników. Zdefiniowanie ośmiu narzędzi pozwala na znacznie lepszą ocenę własnych umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub tworzenia CV.

Każdej umiejętności towarzyszą ogólne definicje i zakres umiejętności związany z określonymi dziedzinami. Zakresy umiejętności stanowią podstawę do tworzenia wyrażeń, które mogą być używane później przez uczestników w celu prezentacji wiedzy i nabytych umiejętności.

Komunikacja w języku ojczystym

Definicja

Komunikowanie się w języku ojczystym to umiejętność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) oraz wchodzenia w interakcję językową w sposób odpowiedni i kreatywny w wielu różnych kontekstach społecznych i kulturowych.

Zestaw umiejętności

 • Umiejętność rozumienia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów, opinii w formie ustnej.
 • Umiejętność rozumienia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów, opinii w formie pisemnej.
 • Umiejętność wyrażania pojęć, uczuć, faktów i opinii w formie ustnej.
 • Umiejętność wyrażania pojęć, uczuć, faktów i opinii w formie pisemnej.
 • Umiejętność interpretowania świata i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi.
 • Umiejętność wchodzenia w interakcję w sposób odpowiedni i kreatywny w każdej sytuacji.

Przeczytaj więcej +

Komunikacja w języku obcym

Definicja

Komunikacja w językach obcych to więcej niż tylko podstawowe umiejętności komunikacyjne. Oznacza ona również zastosowanie umiejętności mediacyjnych, rozumienie języka a także rozumienie innych kultur. Stopień opanowania zależy od kilku czynników, wśród których znajdują się takie, które wykraczają poza umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Zestaw umiejętności

•    Umiejętność rozumienia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów, opinii w formie ustnej.
•    Umiejętność rozumienia i interpretowania pojęć, uczuć, faktów, opinii w formie pisemnej.
•    Umiejętność wyrażania pojęć, uczuć, faktów i opinii w formie ustnej.
•    Umiejętność wyrażania pojęć, uczuć, faktów i opinii w formie pisemnej.
•    Umiejętność interpretowania świata i nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi.
•    Umiejętność wchodzenia w interakcję w sposób odpowiedni i kreatywny w każdej sytuacji.
•    Znajomość słownictwa, gramatyki i języka.
•    Zrozumienie różnorodności kulturowej.
•    Umiejętność zastosowania języka technicznego odpowiedniego dla danego zawodu.

Przeczytaj więcej +

Kompetencje matematyczne

Definicja

Kompetencje matematyczne to umiejętność stosowania myślenia matematycznego podczas rozwiązywania szeregu problemów życia codziennego, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe kompetencje nauk ścisłych i technologii odnoszą się do opanowania, użycia, zastosowania wiedzy i metodologii opisujących świat naturalny.

Zaliczamy do nich rozumienie zmian spowodowanych przez działalność człowieka i odpowiedzialność każdej jednostki jako obywatela.

Zestaw umiejętności

 • Umiejętność konstruktywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów w każdej sytuacji.
 • Rozumienie terminów i pojęć matematycznych oraz wiedza jak je stosować
 • Znajomość podstawowych zasad rządzących światem naturalnym, pojęć naukowych, metod i procesów technologicznych.
 • Umiejętność liczenia (wykonywania podstawowych obliczeń).

Przeczytaj więcej +

Kompetencje
informatyczne

Definicja

Kompetencje informatyczne to pewne i krytyczne zastosowanie technologii oraz umiejętności związanych z Informatyką i Technologią Informacyjno-Komunikacyjną (TIK).

Zestaw umiejętności

 • Krytyczne stosowanie technologii informacyjnej w pracy.
 • Podstawowe umiejętności w zakresie TIK.
 • Rozumienie roli, szans i ryzyka związanego z TIK w życiu codziennym.
 • Umiejętność stosowania i obsługi narzędzi i maszyn technologicznych.

Przeczytaj więcej +

Umiejętność
uczenia się

Definicja

„Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, zarówno indywidualnie, jak i w grupach, zgodnie z własnymi potrzebami, świadomością metod i okazji do nauki.

Zestaw umiejętności

 • Umiejętność dążenia do zdobywania wiedzy w różnych formach i wytrwania w tym procesie.
 • Identyfikacja dostępnych okazji do nauki.
 • Umiejętność zdobywania i asymilowania nowej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie.

Przeczytaj więcej +

Kompetencje społeczne i obywatelskie

Definicja

Są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz pełny zakres zachowań, które przygotowują osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Kompetencje te wiążą się z dobrym samopoczuciem społecznym i osobistym a także ze zrozumieniem kodeksu zachowań w środowiskach charakteryzujących się różnorodnością.

Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracja, sprawiedliwość, równość, postawa obywatelska, prawa obywatelskie) oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa.

Zestaw umiejętności

 • Umiejętność skutecznej interakcji z innymi ludźmi.
 • Umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków, bycia elastycznym i pracy pod presją.
 • Umiejętność efektywnej pracy i współpracy z innymi osobami.

Przeczytaj więcej +

Inicjatywność i przedsiębiorczość

Definicja

Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w życie. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone cele.
Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób, pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. Są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

Zestaw umiejętności

•    Umiejętność wcielania pomysłów w życie.
•    Kreatywność/innowacja.
•    Umiejętność planowania i zarządzania zadaniami.
•    Niezależność.
•    Motywacja.
•    Determinacja.

Przeczytaj więcej +

Świadomość i ekspresja kulturalna

Definicja

Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury, sztuk wizualnych, itd.).

Zestaw umiejętności

•    Świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego miejsca w świecie.
•    Podstawowa wiedza o współczesnej kulturze.
•    Rozumienie różnorodności kulturowej.

Przeczytaj więcej +