8 kern competenties

Hier vind je de 8 kerncompetenties in de Europese Unie.

Deze kerncompetenties helpen om het kennisniveau, de houding en de vaardigheden van een individu vast te stellen. De 8 definities maken het gemakkelijker jouw vaardigheden te evalueren tijdens een sollicitatiegesprek of bij het maken van je CV.

Iedere kerncompetentie wordt begeleid door een algemene omschrijving en een aantal vaardigheden met betrekking tot een specifiek gebied. Het brede scala aan vaardigheden kan later door de deelnemer aan de mobiliteit gebruikt worden als basis voor het uitdrukken van opgedane kennis en vaardigheden.

Communicatie in de moedertaal

Definitie

Communicatie in de moedertaal is het vermogen om concepten, gedachten, gevoelens, feiten en meningen zowel mondeling als schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en schrijven) te uiten en te interpreteren op een gepaste en creatieve wijze in een volledig gamma van maatschappelijke en culturele context.

Skills set

 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten en meningen in mondelinge vorm te begrijpen en te interpreteren.
 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten en meningen in geschreven vorm te begrijpen en te interpreteren.
 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten of opinie in mondelinge vorm uit te drukken.
 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten of advies uit te brengen in schriftelijke vorm.
 • Vermogen om de wereld die betrekking heeft op anderen te interpreteren.
 • De mogelijkheid om samen te werken op een passende manier en in elke situatie.

Lees meer +

Communicatie in een buitenlandse taal

Definitie

Communicatie in vreemde talen vraagt meer dan de basisvaardigheden van het communiceren in de eigen taal. Het vereist vaardigheden in bemiddelen, taalbegrip en begrip van andere culturen. De mate van beheersing is afhankelijk van verschillende factoren waaronder vermogen om te luisteren, spreken, lezen en schrijven.

Skills set

 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten en meningen in mondelinge vorm te begrijpen en te interpreteren.
 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten en meningen in geschreven vorm te begrijpen en te interpreteren.
 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten of opinie in mondelinge vorm uit te drukken.
 • Vermogen om concepten, gevoelens, feiten of advies uit te brengen in schriftelijke vorm.
 • Vermogen om de wereld die betrekking heeft op anderen te interpreteren.
 • Vermogen om gepaste en creatieve interactie aan te gaan in iedere situatie.
 • Kennis van vocabulaire, grammatica en taal.
 • Begrip en waardering voor culturele diversiteit
 • Technische taal die op mijn werk betrekking heeft gebruiken.

Lees meer +

Wiskundige, wetenschappelijke

Definitie

Een wiskundige competentie is het vermogen om wiskundig denken toe te passe en te ontwikkelen. Op een scala van problemen in alledaagse situaties ligt de nadruk op het proces en andere wiskundige elementen.Basiscompetenties in de wetenschap en technologie hebben betrekking op de beheersing, gebruik en toepassing van kennis en methodieken die de werkelijke wereld verklaren.

Het gaat daarbij om een goed begrip van de veranderingen veroorzaakt door menselijke activiteiten en de verantwoordelijkheid van elk individu als burger.

Skills set

 • Mogelijkheid gebruiken tot geconstrueerd denken om een probleem in elke situatie op te lossen.
 • Inzicht in wiskundige termen en concepten en weten hoe deze toe te passen.
 • Kennis van de grondbeginselen van de natuurlijke wereld, wetenschappelijke concepten, methoden en technologische processen.
 • Rekenvaardigheid (het vermogen om eenvoudige berekeningen uit te voeren).

Lees meer +

Digitale
vaardigheden

Definitie

Digitale competentie omvat de vertrouwdheid met en het kritische gebruik van de informatiemaatschappij – en technologie en dus basisvaardigheden in de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Skills set

 • Kritisch gebruik van informatietechnologie voor het werk.
 • Basisvaardigheden in ICT.
 • Inzicht in de rol, de kansen en risico’s met betrekking tot ICT in het dagelijks leven.
 • Het vermogen om technologische instrumenten en machines te gebruiken.

Lees meer +

Leren om te leren

Definitie

Leren is gerelateerd aan het leren, de mogelijkheid om een eigen leerproces na te streven en te organiseren, zowel individueel of in groepen, in overeenstemming met de eigen behoeften, en het bewustzijn van methoden en mogelijkheden

Skills set

 • De mogelijkheid om te volharden in verschillende soorten van leren na te streven.
 • Het identificeren van de beschikbare mogelijkheden.
 • De mogelijkheid om in een proces te assimileren nieuwe kennis te verwerven, vaardigheden en kwalificaties op te doen die nodig zijn voor carrière doelen.

Lees meer +

Sociale en burgerschaps-
competenties

Definitie

Sociale competentie verwijst naar persoonlijke, interpersoonlijke en interculturele competenties en alle vormen van gedrag om individuen uit te rusten om deel te nemen aan een effectieve en constructieve manier in het sociale en beroepsleven. Het is gekoppeld aan persoonlijke en sociaal welzijn. Een goed begrip van gedragscodes in de verschillende omgevingen waarin individuen opereren is essentieel.

Burgerschapscompetenties, zijn in het bijzonder de kennis van sociale en politieke begrippen en structuren (democratie, rechtvaardigheid, gelijkheid, burgerschap en burgerrechten) stellen personen in staat om deel te nemen in actieve en democratische participatie.

Skills set

 • Vermogen om effectieve interactie met andere mensen aan te gaan.
 • Aanpassingsvermogen aan een veranderende situatie, flexibel zijn en werken onder druk.
 • Het vermogen om effectief te werken en samen te werken met andere teamleden.

 

Lees meer +

Gevoel voor initiatief
en ondernemerschap

Definitie

Gevoel voor initiatief en ondernemerschap is het vermogen om ideeën om te zetten in daden. Het gaat om creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken. Het individu is zich bewust van de context van zijn / haar werk en is in staat om kansen die zich voordoen te grijpen.

Het is de basis voor het verwerven van meer specifieke vaardigheden en kennis die nodig is voor de oprichting of het bijdragen aan sociale of economische bedrijvigheid. Dit moet onder meer het bewustzijn van ethische waarden en de bevordering van goed bestuur inhouden.

Skills set

 • De mogelijkheid om een idee om te zetten in daden
 • Creativiteit / innovatief
 • Vermogen om te plannen en taken te beheren
 • Onafhankelijkheid
 • Motivatie
 • Vastberadenheid

Lees meer +

Cultureel bewustzijn
en expressie

Definitie

Bij cultureel bewustzijn en expressie gaat het om de waardering van het belang van de creatieve expressie van ideeën, ervaringen en emoties in diverse media (muziek, podiumkunsten, literatuur en beeldende kunst).

Skills set

 • Bewustwording van de lokaal, nationaal, Europese cultuur erfgoed en hun plaats in de wereld.
 • Basiskennis van de hedendaagse cultuur.
 • Begrip van de culturele diversiteit.

Lees meer +